Kalendari i aktiviteteve për muajin e luftës kundër trafikimit të personave Tetor 2021

 

Nr.

Aktivitetet që do të organizohen Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore/Institucionet e përfshira
Emërtimi Vendi Data Ora
 

1

 

Publikimi  i aktiviteteve të programuara për muajin Tetor

Institucioni i Prefektit, Njësitë e vetëqeverisjes vendore, Institucionet vendore të përfshira në KRLKTP  

01 Tetor

 

10:00

Prefekti i qarkut, Njësitë e vetëqeverisjes vendore, institucionet vendore dhe aktorë të tjerë pjesë e KRLKTP
 

 

 

2

Ngritja e këndit të antitrafikimit (me postera, piktura, fletë palosje, etj.); Lobimi i aktiviteteve kunder trafikimit të personave dhe perpjekja për të rritur nivelin e vetëdijesimit të nxënësve per të parandaluar këtë fenomen. Sesione informimi mbi çështjet e antitrafikimit, si dhe njohja  me funksionet e KRLKTP  

 

 

Në shkolla

 

 

Gjatë muajit

 

 

ZVA Shkoder, Malësi e Madhe; Vau i Dejës; Pukë; Fushë Arrëz; Drejtorië e Shkollave

 

3

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjesues “Trafikimi i qënieve njerëzore”

 

Shkolla 9-vjeçare Shtoj i Vjeter

 

04 Tetor

 

10:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Rrethina; Shkolla 9-vjeçare Shtoj i Vjeter; Terre Des Hommes
Aktivitet Ndergjegjësues, forum debat “Bashkë mundemi, Bashkë ia dalim”, me qellim njohjen e problematikave, faktoret e trafikimit, si dhe analiza e rreziqeve të ekspozimit  

 

Ambientet e bashkië Fushë Arrëz

 

 

04 Tetor

Drejtues e perfaqesues të bashkisë Fushë Arrëz; Drejtues të Shkollave dhe organizmave të nxënësve; Perfaqësues të institucioneve Vendore (Arsim, Polici, etj:)
 

4

Orë të hapura me nxënës dhe mesues, mbi njohjen e sistemit të mbojtjes kunder trafikimit të personave  

Shkolla 9-vjeçare “I. Qemali”

 

05 Tetor

 

ZVA Shkoder; Shkolla “I. Qemali”

 

 

 

5

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

Shkolla 9-vjeçare “Deshmoret e Prishtinës”; “Pashko Vasa”; Shkolla e mesme profesionale “Hamdi Bushati

 

 

 

05 Tetor

 

 

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

 

6

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues për trafikimin

 

Shkolla e mesme “Jordan Misja

 

06 Tetor

 

08:30

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 3; Shkolla e mesme “Jordan Misja”; Terre Des Hommes
 

7

 

“Trafikimi i qënieve njerëzore”

 

Qendra Komunitare “Për Familjen” Rrethina”

 

06 Tetor

 

12:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Pu7blik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Rrethina; Shkolla 9-vjeçare “Isa Jakupi” Dobraç; Terre Des Hommes
 

8

Aktivitet ndergjegjësues me perfituesit e projektit “Transformimi i pergjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në dhe nga Shqiperia” Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2  

Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2

 

07 Tetor

 

11:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2; Terre Des Hommes
 

9

Shfaqja e fillimit “Ditari im” dhe diskutim rreth filmit dhe temës së trafikimit të personave  

Shkolla e mesme “28 Nëntori

 

07 Tetor

ZVA Shkoder, Shkolla “28 Nëntori”; Organizata “Të Ndryshëm dhe të Barabartë”
10 Kinemaja e shkollës, shfaqja e filimit “Taken 1” per nxënësit e shkollës Shkolla jo publike “Skutari 07 Tetor ZVA Shkoder, Shkolla “Skutari”
11 Aktivitet informues dhe ndergjegjesues me perfaqësues të organizates rinore “IRSh” Ambientet e IRSH Shkoder 07 Tetor 11:00 DROFPP Shkoder; Qendra Rinore “IRSH”
 

12

Shfaqja e filimit “Full of Grace” në grupe, si dhe bashkëbisedim rreth filmit me mesuesit kujdestar Shkolla jopublike “Maria Ndihmëtare 07-08 Tetor ZVA Shkoder, Shkolla jopublike “Maria Ndihmëtare
 

13

 

Koncert

 

Qendra Rinore Atelie

 

08 Tetor

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Rinore Atelie
 

14

Aktivitet ndergjegjësues i femijve mbi antitrafikimin dhe masat mbrojtese ndaj trafikimit të personave Shkolla 9-vjeçare “Gjon Ndoci” Bushat  

08 Tetor

 

11:30

 

ZVA Vau i Dejës dhe Shkolla Bushat

 

15

Aktivitet informues mbi trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma qe u jepet VT/VMT Shkolla 9-vjeçare “P. Arbnori “ Fushë Arrëz  

08 Tetor

 

11:00

 

NjVKSH Pukë; Drejtoria e Shkollës

 

 

16

Aktivitet ndergjegjësues me perfituesit e projektit “Transformimi i pergjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në dhe nga Shqiperia”

Klasë prindërimi

 

Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2

 

09 Tetor

 

11:00

 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2; Terre Des Hommes

 

 

 

 

17

Orë edukative (për njohjen me trafikimin si perkufizim, pershkrimi i fazave të procesit të trafikimit, familjarizimi i nxënësve me tiparet e trafikantit dhe viktimes) , mbështetur në materiale të ndryshme burimore:

-Ç është trafikimi (libri dy vajzat e vogla)

-Faktorët e trafikimit

-Pasoja tek fëmijët e trafikuar (fotonovela një ëndërr e shkelur)

-Trafikimi modern, Karakteristika e trafikuesit dhe viktimës

 

 

 

 

Shkolla 9-vjeçare “Skenderbej

 

 

 

 

11-14 Tetor

 

 

 

ZVA Shkoder; Shkolla “Skenderbej”;  Psikologia e shkollës

Takim informues Ambientet e DROFPP 11 Tetor 12:00 DROFPP; DRSHSSH
 

18

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues me qendren shendetësore të Lagjes Nr. 4 Qendra Shendetësore Nr. 2 (Lagje Nr.4) 11Tetor

12 Tetor

10:00

12:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 4; QSh Nr.2
 

19

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues “Vendi im është në shkollë”

 

Shkolla e mesme “Lucë Agraja” Dajç

 

12 tetor

 

12:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Dajç; ZVA Shkoder; Shkolla e mesme “Lucë Agraja” Dajç”; Terre Des Hommes
 

 

 

 

20

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

 

Shkolla 9-vjeçare “Ndre Mjeda”; Shkolla e mesme “Oso Kuka” dhe shkolla e mesme “Shejnaze Juka

 

 

 

 

12 Tetor

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

 

 

 

 

21

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

 

Shkolla 9-vjeçare dhe shkolla e mesme Dajç

 

 

 

 

13 Tetor

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

22 Takim me perfaqesues të organizates “Caritas Dioqezan” Shkoder-Pult Ambientet e DROFPP 13 Tetor 11:00 DROFPP; Organizata “Caritas Dioqezan” Shkoder-Pult
 

23

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues mbi çështejet e trafikimit me komunitetin rom dhe egjiptian  

Kampi Rom (tek Prokuroria)

 

14 Tetor

 

10:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Multifunksionale “Për Familjen”; Terre Des Hommes
24 Takim me perfaqesues të Qendres Rinore “Arka Ambientet e Qendres Rinore “Arka 14 Tetor 11:00 DROFPP; Qendra Rinore “Arka
 

25

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues “Migrimi i pasigurt dhe trafikimi” Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 5  

15 Tetor

 

13:30

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 5; Terre Des Hommes
 

26

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues për trafikimin

 

Shkolla e mesme “Prenk Jakova

 

15 Tetor

 

11:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2; Shkolla e mesme “Prenk Jakova”; Terre Des Hommes
 

 

27

Demostrim sintetik i shkaqeve dhe aspekteve që çojnë drejt dhe në trafikim, evidentimi i potencialeve parandaluese; Faktorët, roli i mjedisit nderveprues, ndikimi i treguesve social-ekonomik e arsimor-permes kontekstit të frenimit të fenomenit (Prezantim i materialit në PowerPoint)  

 

Në amientet e bashkisë Fushë Arrëz

 

 

15 Tetor

 

Drejtues e perfaqesues të bashkisë Fushë Arrëz; Drejtues të Shkollave dhe organizmave të nxënësve; Perfaqësues të institucioneve Vendore (Arsim, Polici, etj:)

 

28

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues për trafikimin

 

Qendra Multifunksionale “Për Familjen

 

18 Tetor

 

10:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Multifunksionale “Për Familjen”; Terre Des Hommes
 

29

Ekspozitë në shkolla, me punime, miniprojekte, postera të nxënësve të nxënësve, me teë “Ti mund të jesh Zeri i Saj  

Në shkolla

 

18 Tetor

 

ZVA Shkoder; Drejtoritë e Shkollave

30 Takim me perfaqesue të Organizatës “Sos, Fshatrat e Fëmijëve” Ambientet e DROFPP 18 Tetor 14:00 DROFPP; Organizata “Sos, Fshatrat e Fëmijve
 

 

 

 

31

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

 

 

Shkolla 9-vjeçare dhe e mesme Postribë

 

 

 

 

19 Tetor

 

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

 

 

32

Java e sensibilizimit të nxënësve mbi solidaritetin, me qellim mbledhje fondesh ne baze te aktiviteteve të ndryshme, si dhe vizita në familjet në nevojë per të ndihmuar në parandalimimin e fenomentit të trafikimit  

Shkolla jopublike “Maria Ndihmëtare

 

19-26 Tetor

 

ZVA Shkoder, Shkolla “Maria Ndihmëtare

33 Takim me perfaqesues të organizatës “Terre Des Hommes” Ambientet e Organizatës “Terr Des Hommes 19 Tetor 10:00 DROFPP; Organiza “Terre Des Hommes”
 

34

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues “Trafikimi i qenieve njerëzore”

 

Shkolla 9-vjeçare “Ndre Mjeda

 

20 Tetor

 

10:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 1; Shkolla 9-vjeçare “Ndre Mjeda”; Terre Des Hommes
35 Aktivitet me punë krijuese me nxënës, per mesazhet mbi antitrafikimin Shkolla 9-vjeçare “Gjon Ndoci” Bushat 20 Tetor 11:30 ZVA Vau i Dejës dhe Shkolla Bushat
36 Takim me gra nga komuniteti, lidhur me edukimin mbi trafikimin e personave Ambientet e shoqatës “Sot Për të Ardhmen 20 Tetor 11:00 NjVKSH Pukë; Shoqata “Sot Pë Të Ardhmen
 

37

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues për trafikimin e personave

 

Shkolla 9-vjeçare “Drishtë” Nj.A Postribë

 

21 Tetor

 

12:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Postribë; Shkolla 9-vjeçare

“Drishtë”; Nisma për ndryshim Arsis

 

38

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues për trafikimin

 

Shkolla e mesme “Oso Kuka

 

22 tetor

 

11:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2; ZVA Shkoder; Shkolla mesme “Oso Kuka”; Terre Des Hommes
 

 

 

 

39

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

 

 

Shkollat 9-vjeçare dhe të mesme Koplik dhe Nj.A

 

 

 

 

22 Tetor

 

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

40 Takim me perfaqesues të zyrës së shërbimit të provës Ambientet e DROFPP 22 Tetor 10:00 DROFPP; Perfaqesues të Zyres së Sherbimit të Provës Shkoder
 

41

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues me qendrën shendetësore pranë kopshtit “Ngjyrat”  

Qendra shendetësore Nr. 4

 

25 Tetor

 

10:30

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 1; QSh Nr.4
 

42

Takim sensibilizues (Tryezë) me të rinjë, mbi fenomenin e trafikimit të personave, pasojat  dhe shtresat dhe grupet e rriskuara  

Ambientet e bashkisë Fushë Arrëz

 

25 Tetor

Drejtues e perfaqesues të bashkisë Fushë Arrëz; Drejtues të Shkollave dhe organizmave të nxënësve; Perfaqësues të institucioneve Vendore (Arsim, Polici, etj:)
 

43

 

Trajnim me qeverinë e nxënësve të shkollave

 

Shkolla “28 Nëntori

 

25 Tetor

ZVA Shkoder; Shkolla “28 Nëntori”; Njësia e levizshme Shkoder; Njesia e Mbrojtjes së Femijëve
44 Dokumentar mbi trafikimin e personave Shkolla “Nikoll Zagorjani” Veliopjë 25 Tetor ZVA Shkoder; Shkolla “Nikoll Zagorjani” Velipojë
45 Takim me perfaqesues të organizatës “Hapat e Lehtë” Ambientet e DROFPP 25 Tetor 12:00 DROFPP; Perfaqësues të Organizatës “Hapat e Lehtë
 

 

 

46

Takim ndergjegjësuese dhe informuese me nxënësit e shkollave, lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, prioriteti dhe ndihma që ju jepet VT/VMT; si dhe rregullat e levizjes dhe qendrimit të shtetasve në vendet e BE, pasojat në rastet e kerkesave per azil, shkeljet e afatit te qendrimit; Dhuna në familje dhe ndaj të miturve, të drejtat e tyre ne rast të denoncimit të rastit. Ne takime do te shpërndahen fletushka dhe postera, lidhur me temat  

 

 

Shkollat 9-vjeçare dhe të mesme Vau i Dejës dhe Bushat

 

 

 

26 Tetor

 

 

Drejtori e Policisë Vendore; Drejtoria Vendore e e Kufirit dhe Migracionit; Drejtoria Rajonale e ShSSH; Drejtoritë e shkollave

 

47

Ekspozitë me punime rreth temës “Trafikimi i qenieve njerëzore”, shfaqja e filimit me temë mbi trafikimin e personave Ambientet e shoqatës “Sot për të ardhmen 26 Tetor 11:00 NjVKSH Pukë; Shoqata “ Sot për të Ardhmen
 

48

 

Murale

Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 3  

27 Tetor

 

09:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 3; Terre Des Hommes
49 Muri i zemrës Sheshi para bashkisë Shkoder 27 Tetor 10:00 Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Terre Des Hommes
 

50

 

Ekspozitë fotografie

 

Qendra Rinore Atelie

 

28 Tetor

 

09:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Rinore Atelie Terre Des Hommes
Mbyllja e aktiviteteve nepermjet një ekspozite me punimet e nxënësve, rreth temes antitrafikimit të personave Shkolla e mesme “Nenë Tereza”;  9-vjeçare “Gjon Ndoci” Bushat; “Lush Kola” 08 Tetor 11:30 ZVA Vau i Dejës; Shkollat e bashkisë Vau i Dejës; Zyra kunder Diskriminimit; OJF lokale
 

51

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues me perfituesit e projektit
Grupe mbëstetëse
Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2 29 Tetor 11:00 Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Komunitare “Për Familjen” Nr. 2; Terre Des Hommes
 

52

 

Aktivitet informues dhe ndergjegjësues me perfituesit e projektit

 

Kampi rom (tek Prokuroria)

 

29 Tetor

 

11:00

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; Qendra Multifunksionale “Për Familjen”; Terre Des Hommes
 

 

 

53

Aktivitet përmbyllës, marshim  (me postera) në pedonalen e qytetit Shkoder, për informimin, sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi trafikimin e personave; përfshirë ekspozitën me punimet më të mira të nxënësve (Pas konkursit në shkolla) rreth temës “Jo trafikimit të personave”, si dhe përmbylljen e konkursit në nivel qarku  

 

Në rrugët e qytetit (pergjatë pedonales “K. Idromeno”) Shkoder

Ne ambientet e Institucionit të Prefektit

 

 

 

29 Tetor

 

 

 

11:00

 

 

Prefekti i qarkut, Institucionet Arsimore; Njësitë e vetëqeverisjes vendore, DVP; DVKM; DRSHSSH; institucionet dhe aktorë të tjerë pjesë e KRLKTP

 

 

54

Trajnim me seanca këshillimi, individuale dhe në grup, të pu.pa nga grupe të veanta, ne tregun e punës, përfshi VT/VMT  

Ambientet e Zyrave të DR të AKPA

Gjatë muajit Zyra Vendore e Punësimit; Individ dhe grupe të veanta, sipas Njësive të vetëqeverisjes Vendore
 

55

Përfshirja në programet të nxitjes së punësimit, të pu.pa nga grupet e disavantazhuara  

Ambientet e Zyrave të DR të AKPA

Gjatë muajit Zyra Vendore e Punësimit; Grupet e disavatazhuara, sipas Njësive të vetëqeverisjes Vendore
 

56

Informimi i të rinjve dhe pu.pa të tjerë (Seancë informimi per programet e vetëpunësimit)  

Ambientet e Zyrave të DR të AKPA

Java e parë e muajit Zyra Vendore e Punësimit; Individ e grupe të rinjësh, sipas Njësive të vetëqeverisjes Vendore
57 Tryezë e rrumbullakët (në bashkinë Shkoder, Malësi e Madhe dhe Pukë) me temë; “Punët publike në komunitet”, ne kuadrin e programeve të nxitjes së punësimit Në ambientet e Zyrave të DR të AKPA/Qendres Rinore “Arka” Shkoder/bashkisë M.Madhe e Pukë 04-23 Tetor Zyra Vendore e Punësimit; Perfaqësues të bashkive Shkoder, Malësi e Madhe e Pukë; perfaqesues të OJF; Grupe të ineresit

Shpërndaje

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Të ngjashme..

Njoftime

Reduktimi i Rrezikut nga Fatkeqësite Natyrore

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit “Katastrofat nuk njohin kufij 2”, Prefekti i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, Departamentin e