CV dhe pagat e nëpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit